Stowarzyszenie jest kontynuatorem poprzednio istniejących w Genewie polskich organizacji patriotycznych i niepodległosciowych, a w szczególności Stowarzyszenia Polaków w Genewie „Polonia”.

Nazwa, siedziba i cel
Art. 1

Stowarzyszenie założone jest zgodnie z art. 60 i artykułami następnymi Kodeksu Cywilnego Szwajcarskiego i nosi nazwę Association Polonaise de Genève – Stowarzyszenie Polskie w Genewie.

Art. 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Genewa.

Art. 3
Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz Polaków, osób pochodzenia polskiego  oraz osób zainteresowanych Polską poprzez rozpowszechnianie wiedzy o polskiej kulturze, tradycjach, życiu politycznym i gospodarczym.  Działalność Stowarzyszenia ma również na celu integrację środowiska polskiego w Genewie oraz pogłębianie zrozumienia dla interesów Polski w możliwie najszerszych kręgach szwajcarskich.

Finanse Stowarzyszenia
Art. 4
Stowarzyszenie jest organizacja niedochodową.  Działalność Stowarzyszenia jest finansowana ze składek członkowskich, darów, zapisów oraz dochodów z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie lub z jego udziałem, a także z dochodów pochodzących z mienia Stowarzyszenia.

Członkostwo
Art. 5

Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba lub organizacja o profilu niepolitycznym i świeckim, oświadczająca zgodność z celami Stowarzyszenia.
Art. 6
Każdy, kto chce być członkiem SPG musi zgłosić chęć przystąpienia Zarządowi SPG. Członkiem Stowarzyszenia jest osoba lub instytucja, która opłaciła składkę członkowską za bieżący rok, co daje czynne i bierne prawo wyborcze oraz  prawo udziału i głosu na Walnym Zgromadzeniu.
W Stowarzyszeniu istnieją kategorie członków, mające jednakowe prawo głosu:
Członek aktywny,
Członek honorowy,
Prezes honorowy.

Art.7
Członkiem honorowym lub prezesem honorowym może zostać były członek (lub były prezes) o szczególnych zasługach dla Stowarzyszenia, wybrany zwykłą większością głosów w głosowaniu na Walnym Zebraniu.
Aby mieć czynne i bierne prawo wyborcze honorowy członek i honorowy prezes musi opłacić bieżącą składkę członkowską.

Władze Stowarzyszenia
Art. 8
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie, składające się ze wszystkich członków SPG
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna

Art. 9
Władze Stowarzyszenia nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Zarząd otrzymuje zwrot kosztów reprezentacji SPG na zewnątrz.  Kadencja władz trwa 2 lata. Funkcje w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej nie mogą być kumulowane.

Walne Zgromadzenie
Art. 10
Zadaniami Walnego Zgromadzenia, najwyższej władzy Stowarzyszenia, są:
a) Wybór Zarządu
b) Wybór Komisji Rewizyjnej
c) Kontrola działalności władz Stowarzyszenia
d) Ustalanie wytycznych i podejmowanie uchwał dotyczących działalności Stowarzyszenia
e) Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium odchodzącemu Zarządowi
f) Ustalanie wysokości składek członkowskich
g) Podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka SPG ze Stowarzyszenia, jeśli jego działania są sprzeczne z założeniami Stowarzyszenia oraz godzą w porządek i dobre imię SPG
h) Podejmowanie uchwał o zmianie statutu i o rozwiązaniu Stowarzyszenia

Art. 11
Walnemu Zgromadzeniu  przewodzi Prezes lub jeden z członków Zarządu

Art. 12
Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku, najpierw notatką informacyjną co najmniej na 5 tygodni naprzód, a następnie zaproszeniem zawierającym porządek obrad i rozsyłanym pocztą do członków Stowarzyszenia z 10-cio dniowym wyprzedzeniem.
Głosowanie odbywa się przez podniesienie rąk. Jeśli co najmniej 5-ciu członków zgłosi taką propozycję, to może odbyć się tajne głosowanie.

Art. 13
Walne Zgromadzenie jest prawomocne, bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków.

Art. 14
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa SPG. W przypadku zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia, w głosowaniu wymagana jest większość dwóch trzecich (2/3) ważnych, oddanych głosów.

Art. 15
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane decyzją Zarządu lub na pisemne żądanie jednej piatej (1/5) liczby członków Stowarzyszenia. Także Komisja Rewizyjna może zwołać Walne Zgromadzenie w nadzwyczajnych przypadkach, na przykład, gdy Zarząd nie wykonuje uchwał Walnego Zgromadzenia lub działa niezgodnie z celami Stowarzyszenia.

Art. 16
W przypadku Walnego Zgromadzenia, a następnie 2-krotnego zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia dla rozwiazania Stowarzyszenia i braku wymaganej w Art.14 liczby głosów, procedura rozwiązania Stowarzyszenia zostanie podjęta przez Zarząd zgodnie ze Szwajcarskim Kodeksem Cywilnym.

Zarząd
Art. 17
Zarząd składa się z co najmniej dwóch do pięciu członków SPG wybranych przez Walne Zgromadzenie. Oświadczenia oraz korespondencja, które zobowiązują Stowarzyszenie, muszą nosić podpisy co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa. Zarząd może dokooptować do swego składu na okres bieżącej kadencji każdego członka Stowarzyszenia. Uchwała zarządu o rozszerzeniu składu musi być podjęta jednomyślnie. Członkowie zarządu wybierają spośród siebie prezesa, sekretarza, skarbnika i ewentualnie dwóch (2) wiceprezesów. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos prezesa.

Art. 18
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

Art. 19
Zarząd podejmuje decyzje o przyjmowaniu i wykluczaniu członków ze swego grona. Uchwała o wykluczeniu winna być zakomunikowana odnośnej osobie z podaniem – na jej życzenie – pisemnego uzasadnienia decyzji. Wykluczony członek może odwołać się do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Komisja Rewizyjna
Art.20
Rok finansowy rozpoczyna sie 1 stycznia, a kończy 31 grudnia danego roku. Dokumenty finansowe mogą zostać opracowane przez profesjonalnego księgowego zanim zostaną zweryfikowane przez Komisję Rewizyjną.

Art. 21
Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie w składzie co najmniej 2  członków. Zadaniem Komisji jest kontrola finansów Stowarzyszenia i przedkładanie pisemnego sprawozdania ze swej kontrolnej działalności na dorocznym Walnym Zgromadzeniu oraz prawo zapisane w Art.14. Komisja Rewizyjna na prośbę Zarządu może na Walne Zgromadzenie weryfikować lub opracowywać inne dokumenty niż finansowe.

Rozwiązanie Stowarzyszenia
Art. 22
W przypadku uchwały Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Stowarzyszenia, nie zawierającej postanowień o rozporządzeniu majątkiem Stowarzyszenia, majątek ten zostanie przekazany przez ustępujący Zarząd lub Komisję Rewizyjną, na rzecz Polskiego Muzeum w Rapperswil (SG) lub innej organizacji o charakterze polskim.

Postanowienia końcowe
Art. 23
Niniejszy Statut wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie
w dn.6 kwietnia 2011r.  Poprawiony 23 maja 2017r. uchwałą Walnego Zgromadzenia.